องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
group ฝ่ายบริหาร
นายสายัณต์ ดวงนิล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
โทร : 081-321-1662
นายจำรัส ยอดสาย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
โทร : 062-189-2448
นายบุญลือ นารินทร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
โทร : 086-012-7129
นายสมยศ โพธิ์แก้ว
เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
โทร : 064-514-7226
group หัวหน้าส่วนราชการ
นายสนทยา จักรศรี
รองปลัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
โทร : 084-3268385
นางนฤมล กระแสสินธุ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 082-675-9449
นางกณัฏฐรินทร์ เสียงล้ำ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 085-1021007
นายสมณัฌศักดิ์ สังขาว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0654046354
นางกณัฏฐรินทร์ เสียงล้ำ
ผู้อำนวยการกองคลังรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร : 085-1021007