ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ รถขุดดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง