ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพอก หมู่ที่ 5 ไปบ้านนานวน โดยวิธีคัดเลือก