ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์การฝึกอบรมโครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพหลังฤดูเก็บเกี่่ยวให้แก่เกษตรกรในตำบลประจำ พ.ศ. 2566 หลักสูตรการเลี้ยงโคเนื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง