info_outline ข้อมูลการติดต่อ
 
องค์การบริหารส่วนตำบล
กล้วยกว้าง
อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

 

ขอเชิญผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาลงคะแนนเลือกตั้ง อบต. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สนง.กกต. จังหวัดทุกจังหวัด หรือ สายด่วนเลือกตั้ง 1444


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 119
insert_drive_file เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน

ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมาของชุมชนตำบลกล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ เดิมทีตำบลกล้วยกว้างมีชื่อเรียกว่า “บ้านกวยกว้าง” เมื่อปี พ.ศ. 2260 มีกลุ่มชาวกวย(ส่วย)โดยการนำของตากะจะ และเซียงขัน ได้อพยพครอบครัวมาตั้งถิ่น ณ บ้านสี่เหลี่ยมดงลำดวน หรือ(บ้านโคกลำดวน อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษในปัจจุบัน) ส่วนอีกกลุ่มได้แยกตัวออกจากตากะจะ และเซียงขันโดยการนำของ พระโพธิญาณ มาตั้งถิ่นฐานในเขต ภูมิวิหารดงกระตึบ ซึ่งมีหลักฐานปรากฏอย่างแน่ชัดในการตั้งถิ่นฐานของชุมชนกลุ่มนี้จาก ซากโบราณวัตถุที่มีลักษณะคล้ายโบสถ์วิหาร ปัจจุบันตั้งอยู่ ณ บ้านหว้าน ตำบลสำโรงปราสาท อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ต่อมาปี พ.ศ.2385 ชุมชนเกิด“อหิวาตกโรค” ร้ายแรงหลายครั้งทำให้ตัดสินใจอพยพย้ายครอบครัวไปตั้งถิ่นฐานในที่แห่งใหม่ ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งทรัพยากรน้ำ ป่าไม้ และพื้นที่ทำการเกษตร โดยมีชื่อเรียกชุมชนแห่งนี้ว่า “บ้านกวยกว้าง” ซึ่ง หมายถึง หมู่บ้านที่มีประชากรชาวกวยกว้างอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นนั่นเอง ในปี พ.ศ. 2395 ทางราชการได้ประกาศให้มีการจัดตั้งหมู่บ้านอย่างเป็นทางการ เป็นครั้งแรกซึ่งบ้านกวยกว้างเป็นหนึ่งในชุมชนที่ได้รับการจับมอง
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
(นางกัลณารัตน์ บุดดีเสาร์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
(นางกัลณารัตน์ บุดดีเสาร์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร