info_outline ข้อมูลการติดต่อ
 
องค์การบริหารส่วนตำบล
กล้วยกว้าง
อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

 

ขอเชิญผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาลงคะแนนเลือกตั้ง อบต. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สนง.กกต. จังหวัดทุกจังหวัด หรือ สายด่วนเลือกตั้ง 1444


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 220
group กองช่าง
นายธนัชกฤศ บำรุงธนรัชต์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายธนัชกฤศ บำรุงธนรัชต์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายดิเรก แก้วจันทร์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายดิเรก แก้วจันทร์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายอิทธิพล บัวบาล
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายอิทธิพล บัวบาล
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นางสาวสิวพร วงค์ขึง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสิวพร วงค์ขึง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายพุทธชาติ ป้องชาลี
ผช.นายช่างเขียนแบบ
นายพุทธชาติ ป้องชาลี
ผช.นายช่างเขียนแบบ
นายพรชัย แพทย์นาดี
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
นายพรชัย แพทย์นาดี
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
นายจรูญ พงษ์ศรีดา
คนงานทั่วไป
นายจรูญ พงษ์ศรีดา
คนงานทั่วไป
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
(นางกัลณารัตน์ บุดดีเสาร์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
(นางกัลณารัตน์ บุดดีเสาร์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร