info_outline ข้อมูลการติดต่อ
 
องค์การบริหารส่วนตำบล
กล้วยกว้าง
อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

 

ขอเชิญผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาลงคะแนนเลือกตั้ง อบต. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สนง.กกต. จังหวัดทุกจังหวัด หรือ สายด่วนเลือกตั้ง 1444


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 227
group กองการศึกษาฯ
นายทวี รักษา
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
นายทวี รักษา
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
นางอภิสรา มะโนรา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางอภิสรา มะโนรา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นายพรประสิทธิ์ ตรีแก้ว
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นายพรประสิทธิ์ ตรีแก้ว
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางอุทัย ศรีธนต์
ครู
นางอุทัย ศรีธนต์
ครู
นางวิทูรย์ วิเศษชาติ
ครู
นางวิทูรย์ วิเศษชาติ
ครู
นางสาวนริศรา ขุนพลอย
ครู
นางสาวนริศรา ขุนพลอย
ครู
นางฐาปนิต ยอดเกษศิริ
ครู
นางฐาปนิต ยอดเกษศิริ
ครู
นางเด่นนภา ปุญญา
ครู
นางเด่นนภา ปุญญา
ครู
นางสาวทองสัน อสิพงษ์
ครู
นางสาวทองสัน อสิพงษ์
ครู
นางสาวสุปราณี โพธิ์งาม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุปราณี โพธิ์งาม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวรมิตา ศรปัญญา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวรมิตา ศรปัญญา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสมรัก ศรีวัง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสมรัก ศรีวัง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอุราภรณ์ การะเกษ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอุราภรณ์ การะเกษ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวเบ็ญจมาศ โพธิ์แก้ว
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวเบ็ญจมาศ โพธิ์แก้ว
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวกาญจนา ขาวสะอาด
คนงานทั่วไป
นางสาวกาญจนา ขาวสะอาด
คนงานทั่วไป
นายพันธวิทย์ แพทย์มด
นักการภารโรง
นายพันธวิทย์ แพทย์มด
นักการภารโรง
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
(นางกัลณารัตน์ บุดดีเสาร์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
(นางกัลณารัตน์ บุดดีเสาร์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร