messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
group ฝ่ายสภา
นายชูศักดิ์ บัวบาล
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
นายสมชาย ผักไหม
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
นายกมล ยอดอาจ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
นายสมชาย ผักไหม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง หมู่ที่ 1
นายวีระยุทธ ตรีแก้ว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง หมู่ที่ 2
นายก้องกิตติ ดวงตา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง หมู่ที่ 3
นายประดิษฐ์ บุญเลิศ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง หมู่ที่ 4
นายชูศักดิ์ บัวบาล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง หมู่ที่ 5
นายกมล ยอดอาจ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง หมู่ที่ 6
นายประวัติ ปทุมวัน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง หมู่ที่ 7
นางนภัสกร ธีระบุตร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง หมู่ที่ 8
นายสามารถ ยอดอาจ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง หมู่ที่ 9
นายสมทรง วงค์ขึง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง หมู่ที่ 10
นายจำรัส โคตระบาล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง หมู่ที่ 11
นายจำนงค์ สมานันท์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง หมู่ที่ 12
นางสาวพวงพยอม วันดี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง หมู่ที่ 13